شانی و شوره‌ای

450,000 ریال

  • عنوان: “شانی و شوره‌ای”

  • مولف: رضا آزاد دریایی

  • نمایشنامه (قطع جیبی)

  • ناشر: نشر سمت روشن کلمه

  • صفحه آرا: طاهره پورهاشمی

  • طراح جلد: سمیرا مهری

  • قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

توضیحات

شانی و شوره‌ای
نمایشنامه (قطع جیبی)
رضا آزاد دریایی

«رضا آزاد دریایی» چهرۀ پرکار تئاتر هرمزگان است با تجربه‌های مختلفی از بازیگری، کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه، ساخت فیلم کوتاه و… که او را در میان فعالین این حوزه کاملا متمایز کرده است.

موفقیت‌های این چهرۀ هنری نیز اندک نیست. موفقیت‌هایی که مانند دامنۀ فعالیتش‌، پر رنگ و نگار است.

آزاد دریایی در تازه‌ترین فعالیت خود، یکی از نمایشنامه‌هایی که نوشته و اجرا کرده را در قالب کتاب چاپ و منتشر کرده است.

«‌شانی و شوره‌ای‌» مانند عنوان تأمل‌برانگیزش روایت نوشتن و شکل‌گیری‌اش نیز در نوع خود جذاب می‌نماید:

سـال هزار و سـیصد و نود و پنج برای آماده‌سـازی و فعـال‌کـردن گروه‌هـای نمایشـی شهرسـتان حاجی‌آبـاد، قـرار شـد مـن بــه ایــن شهرســتان بــروم.

بعــد از ورودم، اولیــن کاری کــه کــردم بــرای آشـنایی و آگاهـی خـودم، پـای قصه‌هـا و افسـانه‌های مـردم آن منطقـه نشسـتم، مردمی با فرهنگی دراماتیک و اصیل، مردمی که روزگارشـان بخشـی بـه مبـارزه و دفـاع و بخـش دیگـر بـه شـادی و رفـاه گذشـته بـود.

هـر روز کـه از دل و ذهـن مـردم روایت‌هـای زشـت و زیبـا می‌شـنیدم عنصـر خیالـم بیدارتـر می‌شـد و مـن بـا فرهنـگ اصیـل هرمـزگان خـودم بیشـتر آشـنا می‌شـدم.

مـن بـا تمرکـز بیشـتر روی قصه‌هـا و افسـانه‌های جنــوب، متوجــه شــدم کــه می‌توانــد کمــی بــه قصه‌هــا و اتفاقاتــی کــه در نمایشــنامه‌های روســی افتــاده نزدیــک باشــد.

بــا مطالعــه بیشــتر ادبیـات نمایشـی روسـیه، آنتـوان چخـوف پزشـک مـرا بیشـتر درگیـر کـرد.

پــس بــه ســراغ نمایشــنامه‌هایش رفتــم کــه نمایشــنامه‌های خــرس و خواســتگاری شــباهتی عجیــب بــه اتفاقــات پیــش آمــده در آن منطقــه یعنـی حاجی‌آبـاد داشـت و موجـب تولـد شـانی و شـوره‌ای شـد.

انتشارات سمت روشن کلمه

روشنای کلمه روشنای جهان

توضیحات تکمیلی

وزن 68 گرم
ابعاد 17 × 11 سانتیمتر

نظرات

هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.

اولین نفری باشید که “شانی و شوره‌ای” نقد و بررسی می‌کند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *